Zasiłek pogrzebowy

Informacje prawne wynikające z Ustaw i Rozporządzeń, dotyczące osób uprawnionych do wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz czasu i dokumentów niezbędnych do jego otrzymania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art.77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 ze zm.) oraz art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. oświadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).

 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:
  • ubezpieczonego, tj. osoby objętej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.),
  • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
  • osoby, która po ustaniu ubezpieczenia, w dniu śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2,
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 4, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.
 2. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo, ,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
 3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.
 4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu: W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty. W przypadku, gdy osoba zmarła pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, lub była członkiem rodziny, spełniającym warunki do renty rodzinnej, osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny – zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku nie przysługuje z innego tytułu.
 5. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:
  • Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
  • Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt II, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  • W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.
  • Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w ppkt 1.
 6. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
 7. Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:
  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.,
  • jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2011
zasiłek pogrzebowy wynosi:
4 000 zł.